Forum | Prikbord | Info | Links
 
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Nieuwsarchief
Nieuwe koers Groningen Fanatics 9 januari 2010
De Groningen Fanatics gaan een andere koers varen. De fanatieke supporters van FC Groningen vinden dat zij het voetbal steeds minder kunnen beleven op de manier zoals zij graag willen. Voorlopig stoppen ze met het organiseren van sfeeracties en laten ze op hun vernieuwde website hun mening horen over actuele thema's in supportersland. Vooral over de maatregelen die het supporters steeds lastiger maken om hun club op gepassioneerde wijze te ondersteunen.

Op hun website schrijven de Groningen Fanatics het volgende:
Afgelopen jaren
De afgelopen jaren is er een kloof tussen de fanatieke aanhang en de clubleiding ontstaan. Oorzaak hiervan zijn verschillende irritaties die leven onder de supporters. Dit was voor ons aanleiding om een jaar geleden aan te geven een anti-Fun Only-actie te willen houden. Naar aanleiding van dit verzoek zijn algemeen directeur Hans Nijland en facilitair manager Jaap Kruizenga met ons om de tafel gegaan om onze gedachte achter de actie te ontrafelen. In dit gesprek hebben we een aantal irritaties aan supporterskant benoemd en gesteld dat er daardoor een steeds groter wordende kloof tussen clubleiding en fanatieke aanhang aan het ontstaan is. Nijland en Kruizenga hebben toen aangegeven hiermee aan de slag te zullen gaan en mede hierdoor is de klankbordgroep opgericht.

Tegenwoordig
Een jaar later concluderen wij echter dat de wijze waarop fanatieke supporters het voetbal kunnen beleven er eerder slechter dan beter op geworden is. Uiteraard is FC Groningen bepaald niet de enige partij die hierbij betrokken is. Ook politie, politiek, KNVB en andere clubs spelen hierin een grote rol. Voorbeelden hiervan zijn te strenge vervoersregelingen voor uitwedstrijden, onnodige en onterechte stadionverboden, overbodig politie-optreden en strengere veiligheidseisen rondom sfeeracties. Voetbalsupporters worden te vaak behandeld als halve criminelen en hun vrijheid wordt meer en meer beperkt, tot het absurde aan toe.

Gevolg is dat de fanatieke supporters dreigen te vervreemden van de club FC Groningen. Het supportersgevoel loopt deuken op doordat de fanatieke supporter telkens weer wordt blootgesteld aan maatregelen en beleid dat erop gericht lijkt te zijn de fanatiekelingen bij het voetbal te verjagen. Dit wordt nog eens versterkt doordat de clubleiding al jarenlang mee lijkt te gaan in deze trend, vaak onbedoeld meewerkt aan dit beleid of daar in elk geval niet of nauwelijks een vuist tegen maakt. De fanatieke supporters ervaren de clubleiding steeds vaker als één van de partijen die hen tegenwerkt in plaats van de partij die voor hun belangen opkomt. De afgelopen jaren heeft de clubleiding in onze ogen te weinig gedaan om deze trend te keren, ondanks dat hierover door ons en andere supportersorganen meermaals signalen zijn afgegeven.

Gesprek GF en FC Groningen
Op 21 december 2009 heeft het bestuur van Groningen Fanatics (GF) hierover een gesprek gehad met Nijland, Kruizenga en Mulder (veiligheidscoördinator) van FC Groningen. In dit lange en open gesprek hebben wij aangegeven dat er in onze ogen geen toekomst is voor ons en onze activiteiten. Wij hebben altijd onze sfeeracties georganiseerd vanuit onze supportersbeleving, vanuit onze liefde voor de club, onze passie. Geconfronteerd met de genoemde problemen is dat gevoel er echter op dit moment niet (meer). Wij zijn geen sfeeractiefabriek die altijd door blijft produceren, maar een groep die het voetbal op een fanatieke en sfeervolle manier wil beleven. Het is in onze ogen in het huidige supportersklimaat niet meer mogelijk het voetbal op die gewenste manier te beleven.

In het gesprek met Nijland, Kruizinga en Mulder is ons beeld bevestigd dat FC Groningen met goede bedoelingen en volledige inzet handelt. Het is ons echter ook nogmaals duidelijk geworden dat wij elkaar op veel punten niet begrijpen en onze prioriteiten vaak ver uit elkaar liggen. We hebben afgesproken het gesprek enkele dagen te laten bezinken, zodat wij rustig met de hele groep konden overleggen over de vraag 'hoe nu verder'.

Sfeeracties voor onbepaalde tijd gestopt
Hiervoor heeft op 30 december een groepsvergadering plaatsgevonden. Wij hebben geconcludeerd dat er geen basis is om door te gaan met onze activiteiten op dezelfde manier als voorheen. We hebben besloten voor onbepaalde tijd te stoppen met sfeeracties en het gebruik van vlaggen, banners en trommels. Ook zullen we niet meer als GF onderin vak E staan.

Het niet op de oude manier verdergaan van GF heeft een aantal gevolgen:
• De geplande collecte in februari zal niet doorgaan;
• Alle donateurs zullen een brief ontvangen met de vraag of zij hun geld terugwillen of dit willen laten staan voor eventuele nieuwe sfeeracties;
• Er zal geen merchandiseverkoop meer zijn, noch via internet, noch bij de kraam bij ingang 1;
• De website zoals hij was, zal uit de lucht gehaald worden en voortaan gebruikt worden voor onze nieuwe koers.

Nieuwe koers GF
Op de groepsvergadering is ook besloten dat wij een nieuwe koers willen gaan varen. Een koers die gericht is op het omkeren van de trend dat het steeds moeilijker wordt voetbalwedstrijden op een fanatieke manier te beleven. De basis van dit idee is het creëren van een platform waarop alle door FC Groningen of een andere voetbalinstantie opgelegde of gecommuniceerde zaken inhoudelijk kritisch onder de loep worden genomen. Onze website zal, in blogachtige stijl, dit digitale platform gaan worden. Door continu snel maar goed onderbouwd in te springen en te reageren op al het nieuws dat fanatieke supporters aangaat, willen we duidelijk maken hoe het op supportersgebied wel zou moeten. We willen de vinger op de zere plek leggen en er daarmee stapje voor stapje voor zorgen dat de clubleiding echt snapt wat voor fanatieke supporters belangrijke punten zijn en waar het op dit moment misgaat.

Bovenstaand idee zal een langdurig proces van kleine stapjes worden. Het is daarbij beslist niet de bedoeling dat we als GF hierdoor recht tegenover de clubleiding komen te staan. We hebben in het gesprek met de clubleiding gemerkt dat het soms moeilijk is om duidelijk te maken hoe ons supportersgevoel beschadigd is geraakt en de oorzaak is ook zeker niet eenduidig. De stukken die op de website zullen verschijnen, zijn dus juist bedoeld om verbeteringen aan te dragen en op die manier samen verder te bouwen aan de toekomst.

Veel opvattingen van GF worden echter door meer supporters dan alleen GF’ers gedeeld. Daarom willen wij ons er daarnaast op richten ‘sympathisanten’ te krijgen. Hoe langer de lijst sympathisanten is, des te sterker zijn de standpunten die wij richting FC Groningen verkondigen. We hopen dat iedereen die overtuigd is of raakt van onze te publiceren stukken, zich aanmeldt als sympathisant.

Doelstellingen
Binnenkort zullen wij een lijst met concrete doelen publiceren die we als richtlijn gebruiken voor het moment waarop wij vinden dat voetbal weer beleefd kan worden zoals het hoort. Een paar voorbeelden:
• FC Groningen moet een vorm van een ‘cultuurmanifest’ (zoals bijvoorbeeld gebruikt bij NAC) ondertekenen om zo haar eigen cultuur en identiteit te waarborgen.
• Er moet duidelijkheid verschaft worden over de instructies die stewards meekrijgen: waartoe zijn zij wel en niet bevoegd en welke spullen mogen wel en niet het stadion in.
• FC Groningen moet uitgebreider communiceren over de vervoersregelingen bij uitwedstrijden. Bij elke wedstrijd moet exact duidelijk zijn welke beperkingen zijn opgelegd en daarbij ook waarom die zijn opgelegd.
• Opheffing pasfotoregistratie
• Versoepeling fantourvoorwaarden (bier, opstapplaats, rookpauzes, etc.)

Conclusie
Tot het moment dat wij het voetbal weer op een fanatieke manier kunnen beleven, zal GF stoppen met het organiseren van sfeeracties en het gebruik van vlaggen, banners en trommel. We hebben besloten dat het tijd is om een andere weg in te slaan om een ommekeer teweeg te brengen in de teruglopende beleving van fanatieke supporters. We hopen dit te bereiken door met een duidelijke en goed onderbouwde mening in te springen op actuele thema’s voor supporters. Deze site, waarop andere supporters zich als sympathisant aan kunnen sluiten om onze stem kracht bij te zetten, zal daarvoor als platform dienen. Tot slot willen wij nogmaals benadrukken dat we deze keuze gemaakt hebben om de kloof tussen fanatieke supporters en clubleiding kleiner in plaats van groter te maken.

Zie voor meer informatie over de koerswijziging, en om je aan te melden als sympatisant, de website van de Groningen Fanatics: www.groningenfanatics.nl.

Printversie »
 

 
Webhosting: Flexwebhosting.nl